Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
 HUTBE - 29 Ocak  29.01.2015-11:21

MİLLÎ VE DİNÎ HASLETLERİ KORUMAK


Muhterem Müslüman Türk Kardeþlerim,
Bir milletin bekası millî ve manevî değerlerine sahip çıkmasıyla mümkündür. Çünkü bu değerler, milletlerin birlik, beraberlik ve dayanıþma içerisinde yaþamalarını sağlamaktadır. Millî ve manevî değerlerine sahip çıkmayan ve baþka milletleri körü körüne taklit edip kültürel değerlerini kaybeden toplumlar tarih sahnesinden silinip gitmiþlerdir. Bu yüzden, bir toplumu içten yıkmak isteyenler; dinî ve millî değerlerini yok etmeye, örf, adet ve geleneklerini unutturmaya çalıþmaktadırlar.

Aziz Cemaat,
Yüce Allah, dinî ve ahlâkî prensiplere sahip çıkmamızı, O'nun bizim için seçip beğendiği hayat tarzından baþka bir yol aramamamızı emretmiþ ve þöyle buyurmuþtur: “İþte bu, benim dosdoğru yolum. Artık ona uyun. Baþka yollara uymayın. Yoksa o yollar, sizi parça parça edip, O'nun yolundan ayırır. İþte bunları Allah sakınasınız diye emretti.” (En'âm, 6/153)

Millî ve manevî değerlerine, örf, adet ve geleneklerine bağlı olan toplumlar, sahip oldukları bu değerler sayesinde ayakta kalabilmiþlerdir. Dinî ve ahlâkî değerleri ihmal ederek, sadece maddî güce dayanarak varlığını sürdürmeyi amaçlayan toplumlar ise, yok olup gitmiþlerdir.

Batı Trakya Müslüman Türk Toplumu olarak üzerimize düþen görev, sorumluluk bilinci içinde birlik ve dirliğimizi korumaktır. Þunu hiçbir zaman unutmayalım ki, biz Müslüman Türk toplumuyuz. Bizi böyle bir toplum yapan; yani öteki toplumlardan farklı kılan þey, kendimize ait olan dilimiz, tarihimiz, dinimiz, gelenek ve göreneklerimiz, folklorumuz, kısacası millî ve dinî değerlerimizdir.

Muhterem Kardeþlerim,
Yakın geçmiþte Batı Trakya Müslüman Türkleri olarak milli ve dini hasletlerimizi koruma adına verdimiz mücadeleyle bütün dünyaya ne olduğumuzu bildirdik. İþte 27’nci yıldönümü olarak dün ihya ettiğimiz gün olan 29 Ocak 1988, Batı Trakya Türkleri'nin kimliklerinin inkarına karþı suskunluğunu bozduğu gündür. Batı Trakya Türk Azınlığının milli kimliğinin inkârı yanı sıra, Müftülüklerimizin dikte yöntemlerle gasp edildiği, ecdadımızdan kalan vakıf mallarımızın talan edildiği ve azınlık eğitiminin özerk statüsünü her geçen gün delmeye devam edildiği için 29 Ocak 1988’de protesto edilerek gür bir sesle dünyaya duyurulduğu onurlu gündür. İþte böyle bir günü, bizler bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü kısıtlama ve insan hakları ihlallerine karþı verdiğimiz onurlu mücadelenin milâdı olarak anmaya devam edeceğiz.

Değerli Kardeþlerim,
29 Ocak günü, toplumumuz için bir dönüm noktasını oluþturmaktadır. Yıllar geçse de unutulmaması ve unutturul-maması gereken bir gündür. Bu tarihi gün Batı Trakya Türk Azınlığının hak arama mücadelesinin onurlu bir sayfasıdır. Bu vesileyle 27’nci yıldönümünü ihya ettiğimiz bu “Milli Direniþ Günümüz” mübarek olsun.

Share |
Bu yazı 2426 kez görüntülenmiştir...

Bütün haberler için buraya tıklayınız...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017