Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
 ÜÇ AYLAR VE REGAİB KANDİLİ  06.04.2016-07:19

Çok kıymetli Müslüman Türk Kardeþlerim,
Rahmet hazinesinden damlayan yağmur misali yine mağfiret deryasına ulaþmanın ümidiyle mübarek üç aylara ve bu aylar içerisinde Rabbimizin ihsan buyurduğu mübarek kandil gecelerine kavuþmuþ bulunmaktayız. Bu özel ayları ve günleri, biz insanlara armağan eden Yüce Rabbimize hamd ediyor ve Efendimiz (s.a.v)’in þu duasıyla bu mübarek günlerin manevi zenginliklerine kavuþmayı arzuluyoruz: “Allahım Recep ve Þaban’ı bizim için mübarek kıl! Ve bizi Ramazan\'a kavuþtur.” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/259)

Bildiğiniz gibi üç aylar, kameri ayların yedincisi olan Recep’le baþlayan, Þaban’la devam eden ve nihayetinde Ramazan’la son bulan ayların genel adıdır. Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in, her zamankinden daha fazla ibadet ettiği üç aylar, ‘keþke’lerin yerine bilinçili olarak yapılan ibadetlerin zirve yapması ve diğer aylara yön vermesi gereken mübarek aylardır.

Aziz Kardeþlerim!
Recep ayının ilk Cuma gecesi, 7/8 Nisan Perþembe’yi Cuma’ya balayan gece olan Regaib Kandili, Cenab-ı Hakk’ın kullarına lütfuyla merhamet ettiği, az ibadetlerine karþılık çok ecir verdiği rağbet gecesidir. “Regaib” kelime olarak rağbet olunan þey, büyük ikram, rahmet, bereket ve bağıþlanma anlamına gelmektedir. Regaib gecesi, Rabbimizin mağfiretinin, lütuf ve ihsanının, kendisine samimiyetle yönelen Müslümanlar üzerine bol bol tecelli ettiği bir gecedir. Bu gece kulun Mevlâ’ya yalvarıþ ve yakarıþlarını sunacağı ve onun sonsuz affından, merhametinden faydalanacağı mübarek bir gecedir.

İdrak edeceğimiz Üç Aylar ve mübarek geceler, öncelikle Rabbimize, ailemize, milletimize ve toplumumuza karþı görev ve sorumluluklarımızı hatırlamalı, hatalarımızdan ve günahlarımızdan tevbe etmemize vesile olmalıdır. Nitekim yüce Allah, engin rahmetine sığınıp, tevbe etmemizle ilgili olarak þöyle buyurmaktadır: “(Ey Muhammed) De ki: Ey kendilerine kötülük edip aþırı giden kullarım; Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin, doğrusu Allah günahların hepsini bağıþlar. Çünkü O bağıþlayandır. Merhamet edendir.” (Zümer 39/53) Ayrıca namaz, oruç ve sadaka gibi amellerimizi fazlalaþtırmalı, büyüklerin gönülleri alınmalı, eþ ve dostlarımızın hatırları sorulmalı, garipler aranmalı, sofralarımıza davet edilmeli, yetimler gözetilmeli, yardıma muhtaç kimselere yardım edilmelidir. Aramızdaki kırgınlıklar, dargınlıklar, þahsi çıkar hesapları bir tarafa bırakılmalı, hoþgörü, kardeþlik ve birlik içerisinde olunmalıdır.

Sevgili Kardeþlerim,
İnsanın ömründe iniþli çıkıþlı devreler olmaktadır. Rabbimiz bu iniþ ve çıkıþların olacağını bildiği için, maneviyatımızı kurtaracak veya yanlıþlarımızı gözden geçirmeye vesile olacak anlar, mevsimler bahþetmiþtir.

Manevi olarak arınmanın fırsatı olan üç aylar, bu güzel mevsimin baþlangıcıdır. Üç aylar içersinde Regaib ve Mirac kandilleri, Ramazan ve Kadir Gecesi mevcuttur. Üç aylar tekrar dirilmeye, yenilenmeye büyük fırsattır.

İçinde yaþadığımız dünyanın bu son döneminde ateþler içersinde kavrulması insanın ne kadar zalim olacağını göstermektedir. Bu sıkıntıları insan; iman, amel ve güzel ahlakla aþabilir. Ona göre bu hususların tam bilinerek yaþanması çok önem arzetmektedir.

Değerli Kardeþlerim,
Batı Trakya’da varlığımızın devamı için birlik olmak çok önemlidir. Ama bu birlik sözde değil, özde olmalıdır. Yunan devleti bizleri önce Yunanlı Müslümanı, daha sonra da Yunanlı hristiyan yapmak çalıþmalarına devam etmektedir. 240 İmam Yasası, okullarda Türkçenin konuþulmaması, cami izinlerindeki zorluklar, minarelerin boylarından rahatsızlık, ezanların sesinden rahatsız olmak, okulların kapanması, vakıf sorunu, müftülük sorunu, kitap – öğretmen sorunu hep bunun hedeflenmesinin neticesidir. Son zamanlarda Selânik’te İlâhiyat kısmının açılması da hep aynı hedefin çalıþmalardır.

Amaçlanan þudur: Okullarda olduğu gibi, camileri de kontrolü altına almaktır. Camilere gelecek olan “240 İmam” da Selânik’te eğitilecek. Gazetelerde yer aldığına göre bu okulun baþ hocası da Arnavutluk’taki Hristiyan Baþpapazı olacaktır.

Aziz Soydaþlarım,
Batı Trakya Müslüman Türk’ünü asimile etmeye yönelik olan bütün bu olumsuzlukları bizler nasıl karþı koyacağız? Bunun için yukarıda da değindiğim gibi birlik çok önemlidir. Biz devletle boğuþacak değiliz. Biz haklarımızı demokratik yollardan ararız. Birlik ve beraberlik içinde olursak, birlikte hareket edersek ancak bunun üstesinden gelebiliriz. Bu da ancak, çocuğumuzu Medreseye göndermezsek, daha sonrası için açılacak olan Yüksek İslâm okuluna çocuklarımızı göndermezsek, devlet hiçbir þey yapamaz. Ama herzamanki gibi biz gevþek olursak, buradaki varlığımız birilerinin istediği gibi olur.

Sevgili Kardeþlerim,
Dünya fani, ömür bitiyor. Büyük bir fırsat olan bu üç ayları, çok iyi değerlendirelim. Kendimiz için, çocuklarımız için, toplum için, tüm insanlığın huzur ve barıþı için dua edelim. Günahlarımızın affı için tövbe edelim. Etrafımızdaki insanlarla helallaþalım. Bir daha günah iþlememek üzere Allah’a söz verelim. Ahiretimizi kurtarmak için sonumuzun hayırlı olmasını Cenâb-ı Hak’tan dileyelim. Ahirette cenneti kazanmak için de yaþadığımız bu dünyamızı güzelleþtirerek cennete çevirelim.

Bu vesileyle Üç Ayları ve Regaip Kandilinizi tebrik eder, Yüce Mevlâ’dan, bizleri Regaiple kendisine rağbet eden, Miraç ile yücelen, Berat ile kurtuluþa eren, Kadrini idrak ederek Ramazanın sonunda cenneti hak eden kullarından eylemesini niyâz ederim.Ahmet METE
İskeçe MüftüsüShare |
Bu yazı 2404 kez görüntülenmiştir...

Bütün haberler için buraya tıklayınız...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017