Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
 KURBAN BAYRAMI MESAJI  09.09.2016-07:30

Değerli Batı Trakyalı Müslüman Türk Kardeþlerim!
İslâm Âlemi olarak önümüzdeki Pazartesi günü 12 Eylül 2016 tarihinde bir Kurban Bayramına daha kavuþmuþ olmanın heyecan ve coþkusunu yaþıyoruz. Bizi tekrar böyle bir bayrama kavuþturan Rabbimize hamd olsun.

İslam’ın beþ temel esaslarından biri olan Hac ibadetinin de yerine getirildiği, arife günü yani Pazar günü sabah namazından baþlamak suretiyle bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar farzlardan sonra teþrik tekbirlerin çekildiği ve mali bir ibadet olan kurban vecibesinin ifa edildiği bu mübarek bayramı, Batı Trakya Müslüman Türk Toplumu ve tüm İslâm Âlemi olarak huzur ve sükunet içersinde geçirmeyi Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin.

Aziz Kardeþlerim,
Bayramlarda her Müslüman’ın ilk yapması gereken iþlerden biri bayram namazı kılmaktır. Bayram namazı hicretin ikinci senesinde meþru kılınmıþtır. Biz Hanefilere göre; Kendisine cuma namazı farz olan kiþinin, bayram namazı kılması vaciptir. Bayram namazı camide cemaatle kılınır. Tek kılınmaz. İki rekât olan bayram namazında ezan okunmaz, kamet getirilmez.

Bayramlar, Allah’ın bu ümmete birer hediyesi ve ikramıdır. Nitekim Enes b. Mâlik (r.a.)’dan rivâyet olunduğuna göre o þöyle demiþtir: “Rasûlullah (s.a.s) Medine’ye geldiklerinde, Medinelilerin eğlendikleri iki günleri vardı. Rasûlullah; Bu günler nedir? diye sordu. Medineliler: Biz câhiliyet devrinden beri bu günlerde eğleniriz, dediler. Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.s) þöyle buyurdu: Þüphesiz Allah size, o iki günün yerine daha hayırlı olan iki bayramı: Kurban bayramı ile Ramazan bayramını vermiþtir.”

Bayram günlerinde erken kalkmak, yıkanmak, diþleri fırçalamak, hoþ koku sürünmek, giyilmesi mubah olan elbiselerden en güzel ve temizini giymek, Yüce Allah’ın nimetlerine þükür için neþe ve sevinç göstermek, karþılaþılan mümin kardeþlere karþı güler yüz göstermek, elden geldiği kadar fazla sadaka vermek, Bayram gecelerini ibadetle geçirmek müstahab ve güzel bulunmuþtur.

Aziz Kardeþlerim,
Bayram namazından sonra ikinci olarak yapmamız gereken vazifemiz ise kurban kesmektir. Efendimiz (s.a.s) de böyle yaptığı ve ashabına da böyle yapması gerektiğini dile getirerek þöyle buyurmuþtur: Berâ b. Âzib (r.a.)’dan þöyle rivayet edilmiþtir:

“Kurban bayramı namazında Peygamber efendimizi hutbe okurken iþittim. Þöyle diyordu: “Bugün ilk yapacağımız þey bayram namazı kılmak, sonra dönüp kurbanlarımızı kesmektir. Kim böyle yaparsa bizim sünnetimize uygun hareket etmiþ olur.”

Kurban Bayramında ibadet niyeti ile kurban kesmek, hür, mukîm (yolcu olmayan), müslüman ve zengin kimseye vaciptir. Vacip olan kurban görevi, Hak yolunda fedakârlığın bir niþanıdır. Allah’a itaatin, teslimiyetin ve verdiği nimetlere karþı þükrün bir ifadesi olan kurban’dan maksat et yemek veya et yedirmek değil, Allah’a yaklaþmaya bir vesile olmasıdır.

Bu konuda Allahu Tealâ, Hac sûresinin 37. Ayetinde; “Fakat unutmayın ki onların ne etleri, ne de kanları Allah’a ulaþır. O’na ulaþan tek þey kalplerinizdeki takvadır.” buyurarak, kurban ve diğer bütün ibadetlerimiz için önemli olan samimi niyet ve takva olduğunu bildiriyor. Bu da ibadet diye yaptığımız fiilleri örf-adet olmaktan çıkarıp, gerçek ibadete dönüþtürecek olan manadır. Deyim yerindeyse ibadetlerin ruhudur. İþte bu ruh, kalpte Allah’a karþı oluþan hassasiyet yani takvadır.

Kurban, gerek fert gerekse toplum açısından çeþitli yararlar taþıyan malî bir ibadettir. Kiþi kurban kesmekle Allah'ın emrine boyun eğmiþ ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuþ olur. Müminler her kurban kesiminde Hz. İbrâhim ile oğlu İsmâil'in Cenâb-ı Hakk'ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri baþarılı sınavın hâtırasını tazelemiþ ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduğunu simgesel davranıþla göstermiþ olmaktadır.

Değerli Kardeþlerim,
Bayramlar sevinçlerin paylaþıldığı, gönüllerin coþtuğu, küskünlerin barıþıp kalplerin yumuþadığı, akraba ve komþuların ziyaret edildiği, öksüz ve yetimlerin sevindirildiği, misafirlerin tebessümle karþılandığı, ikramların yapıldığı mutlu günlerdir.
Bayram günlerini, günahların bağıþlanması için bir fırsat olarak değerlendirelim. Büyüklerimizi mümkünse ziyaret ederek, değilse telefonla arayarak onların dualarını alalım. Akraba, komþu ve dost ziyaretlerini gerçekleþtirelim. Birlik ve beraberliği sağlamak için aramızdaki küskünleri barıþtıralım. Çocuklara göstereceğimiz sevgi ile bayram havasını yaþatalım. Fakir ve yoksullara kestiğimiz kurbanlardan pay ayırarak yardım etmek suretiyle onları sevindirelim. Ahirete irtihal etmiþ büyüklerimizi, yakınlarımızı, tanıdıklarımızı ve bütün inananları hayırla yad edelim.

Sevgili Kardeþlerim,
Yunanistan’ın ekonomisi çöktüğü gibi, azınlık üzerindeki yanlıþ politikaları da iflas etmiþtir. Ama her çöküþten ders çıkarmak herkes için önemlidir. 240 imam yasası hala dayatılmaya çalıþılmakta ve ekonomik krizde batmıþ olan ülkemize ağır yükler yüklenmeye devam edilmektedir. Kliselerde papaz eksikliği varken Batı Trakya camilerinde imamlara da ihtiyaç yokken devletin yanlıþ politikalarıyla camilerimize dayatılarak zorla imam atanmaktadır. Bu noktada þunu da eklemekte fayda vardır; defalarca vurguladığım “sünnetsiz imam” sözümüze hep laf atanlar, eleþtirenler oldu. Ama son icraatler maalesef oraya doğru gittiğimizi gösteriyor. Selanik’te İslâmi İlimler Bölümü’ne ortodoks öğrenciler de girmektedir.

Bu oyunları güzel görmek ve dik durmak bizim üzerimize bir vazifedir. Bedava imam hoþ gelebilir, ama sonu acı olacaktır. Verdiğimiz imam hakkı, minarelerdeki ezanın okunması için, Allah isminin duyurulması içindir. Olmayacak yerlere para harcarken sızlamayan yürek, eğer ezan için sızlar ve 30 – 40 Euro veremezse bunun vebali, hesabı çok ağır olacaktır.

O halde Sevgili Kardeþlerim; Camilerimize sahip çıkın, ezanlara, imamlara sahip çıkın. Zaten tutunacak baþka dalımız da kalmadı. Okullarımız elimizden çıktı, eğitim alanında özerkliğimiz göz ardı edilerek azınlık okulları mutemadiyen kapatılmaktadır. Bu yıl da Batı Trakya çapında 9 azınlık ilkokulumuzun kapatılmasına karar verilmiþtir. Þu anda elimizde olan Camilerimiz de devlet kontrolüne geçerse halimiz periþan olur. Çünkü ileride olabilecek müftülük seçiminde devlet kendi imamlarına yaptırmayı plânlamaktadır. Bunlar gerçekleþirse zaten islâm ve müslümanlık Rodos misali kâğıtta kalacaktır.

Yeni eğitim öğretim yılının da hayırlara vesile olmasını diliyorum. Her zaman hatırlattığımız gibi yine hatırlatıyoruz, yunanca olarak verilen din dersleri mecburi değildir. Veliler okul idaresine; “ben çocuğumun yunanca din dersine girmesini istemiyorum” þeklinde bir dilekçe verirse, çocuk o dersten muaf tutulacaktır. Unutmayalım, evlatlarımızın dinine göz diktikleri gibi diline de göz dikmiþlerdir. Her anne baba evladından sorumludur. Evlatlarınızla ilgilenin ve onlara sahip çıkın.

Sevgili Kardeþlerim,
Allah için, Kur’an için, ezan için kendinize dikkat edin ve kıyamete kadar bu topraklarda Müslüman Türk kalmak için uyanık olun. Allah yar ve yardımcımız olsun.

Bu vesileyle hepinizin Kurban bayramını kutlar, bu mübarek bayramın Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı ve tüm İslâm âlemi için birliğe, dirliğe, barıþ ve huzura vesile olmasını Yüce Mevla’dan niyaz ederim.


Ahmet METE
İskeçe Müftüsü


Share |
Bu yazı 2919 kez görüntülenmiştir...

Bütün haberler için buraya tıklayınız...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017