Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
 HUTBE - BİRLİKTEN GÜÇ DOÐAR  21.12.2016-11:18

Muhterem Müslüman Türk Kardeþlerim!
Yüce dinimiz İslam, Müslümanlar arasında kardeþliğin, birlik ve beraberliğin sağlanması üzerinde önemle durmuþtur. Kardeþ olmanın bilinci içerisinde olan Müslümanlar, birbirleriyle iyi geçinirler. Dinimizdeki ibadetlerin bir gayesinin de Müslümanlar arasında birlik ve beraberliği oluþturmak olduğunu görürüz. Onun içindir ki namaz kılarken saflarımızı sıklaþtırıp, omuzlarımızı birleþtirerek gösterdiğimiz beraberliğimizi, kalplerimizi ve gönüllerimizi birleþtirerek de göstermeliyiz. Birlikten güç doğar.

O halde aynı imanı taþıyan, aynı dine inanan, aynı Kur’an-ı okuyan aynı kıbleye yönelen ve aynı peygamberin yolundan giden biz Müslümanlar, her zaman ve her yerde, ümmet þuuruyla birlik içinde olmalıyız.

“Bölünüp parçalanmayın” diyen ilâhi bir kitabın mensupları olduğumuzu, “Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır” diyen bir peygamberin ümmeti olduğumuzu, asla unutmamalıyız.

Değerli Kardeþlerim!
Birlik ruhu içinde hareket eden atalarımız, tarih boyunca büyük iþler baþarmıþ, milletimize yönelen tehlikeleri bu sayede etkisiz hale getirmiþlerdir. Milletçe karþılaþtığımız güçlükleri bu gün aynı anlayıþla bertaraf etmek için yüce Rabbimizin þu ayetine kulak vermeliyiz: “Allah’a ve onun Resulüne itaat edin. Birbirinizle çekiþmeyin, yoksa gevþersiniz, kuvvetiniz dağılıp gider.”

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) de þöyle buyurur: “...Müslüman, Müslümanın kardeþidir. Ona zulüm ve haksızlık yapmaz, yardımı kesmez ve onu hakir görmez. Kim bir Müslümandan bir sıkıntıyı giderirse, Allah da o kimsenin kıyamet günündeki sıkıntılarından birisini giderir. Kim bir Müslümanın ayıp ve kusurunu örterse, Allah da o kimsenin ayıp ve kusurunu örter...”


Aziz Kardeþlerim,


Son zamanlarda Anavatanımız Türkiye’de hain terör olayları ve yüzlerce þehit, Suriye’de ve özellikle son günlerde Halep’te yaþanan insanlık dramı; binlerce masum insanın ölümü, hayatta kalmaya çalıþanlar da evsiz - barksız, aç susuz büyük acılara maruz kalmaları biz Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’nı da derinden yaralamıþtır. Bu vesileyle, Batı Trakya Türk Azınlığı Danıþma Kurulu’nun verdiği karar üzerine; terör madurları ve Suriye’deki savaþ madurları kardeþlerimizin yaralarını sarmak için yardım kampanyası açılmıþtır.

“Müslüman, kendisi için istediğini baþkaları içinde arzu edendir” hadis-i þerifini þiar edinerek mağdur ve mazlum kardeþlerimiz için açılan bu kampanyaya destek verelim. Biz imamlar ve mütevelli heyeti tarafından liste usulüyle toplanacak yardımlar en yakın zamanda Müftülüğümüze teslim edilecektir.

Yüce Rabbimiz bu gibi kimselere yardımda bulunanlara yaptıklarının fazlasıyla vereceğini vaat ederek, þöyle buyurmaktadır. “Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, yedi baþak bitiren ve her baþakta yüz tane bulunan bir tohum gibidir. Allah dilediğine kat kat verir. Allah lütfü geniþ olandır, hakkıyla bilendir.”

Değerli Kardeþlerim,

Birlik, beraberlik, yardımlaþma ve dayanıþma duygularını esas alarak yapacağımız yardımlarımızın kabulünü Yüce Mevlâ’dan niyaz ederim. Rabbim bir an önce acı içinde kıvranan bu kardeþlerimizin acısını dindirsin.


Share |
Bu yazı 2709 kez görüntülenmiştir...

Bütün haberler için buraya tıklayınız...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017