Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
 ÜÇ AYLAR VE REGAİB KANDİLİ  28.03.2017-10:31

Çok kıymetli Müslüman Türk Kardeþlerim,
Dinî kültürümüzde üç aylar olarak bilinen Recep, Þaban ve Ramazan ayları, kalp ve gönüllerimizin manevi doyum mevsimleridir. Zira bu aylarda Müslümanlar, Hakk’ın rahmet, bereket ve mağfiretini elde etmede doruğa ulaþırlar. Regaip kandiliyle baþlayan bu bereket iklimi, birbiri ardınca gelecek Miraç ve Berat kandilleriyle devam ederek Ramazan ayı ve Kadir gecesiyle zirveye ulaþır.

Bu özel ayları ve günleri, biz insanlara armağan eden Yüce Rabbimize hamd ediyor ve Efendimiz (s.a.v)’in þu duasıyla bu mübarek günlerin manevi zenginliklerine kavuþmayı arzuluyoruz: “Allahım Recep ve Þaban’ı bizim için mübarek kıl! Ve bizi Ramazan\'a kavuþtur.” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/259)

Her geçen gün azalan ömür sermayemize yeni bir hayat veren bu günler, manevi ziyafet zamanlarıdır. Tevbe ve istiğfarların af ve bağıþlanmayla sonuçlandığı, feyz ve bereketin sağnak sağnak indiği zaman dilimleridir.

Cenab-ı Hak Zümer suresinin 53’ncü ayetindeki; “De ki: Ey kendilerinin aleyhine aþırı giden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Þüphesiz Allah, bütün günahları affeder. Çünkü O, çok bağıþlayandır, çok merhamet edendir” çağrısına kulak verme zamanlarıdır.

Aziz Kardeþlerim!
Recep ayının ilk Cuma gecesi, 30/31 Mart Perþembe’yi Cuma’ya balayan gece olan Reğaib Kandili, Cenab-ı Hakk’ın kullarına lütfuyla merhamet ettiği, az ibadetlerine karþılık çok ecir verdiği rağbet gecesidir. “Reğaib” kelime olarak rağbet olunan þey, büyük ikram, rahmet, bereket ve bağıþlanma anlamına gelmektedir. Reğaib gecesi, Rabbimizin mağfiretinin, lütuf ve ihsanının, kendisine samimiyetle yönelen Müslümanlar üzerine bol bol tecelli ettiği bir gecedir. Bu gece kulun Mevlâ’ya yalvarıþ ve yakarıþlarını sunacağı ve onun sonsuz affından, merhametinden faydalanacağı mübarek bir gecedir.

İdrak edeceğimiz Üç Aylar ve mübarek geceler, öncelikle Rabbimize, ailemize, milletimize ve toplumumuza karþı görev ve sorumluluklarımızı hatırlamalı, hatalarımızdan ve günahlarımızdan tevbe etmemize vesile olmalıdır. Ayrıca namaz, oruç ve sadaka gibi amellerimizi fazlalaþtırmalı, büyüklerin gönülleri alınmalı, eþ ve dostlarımızın hatırları sorulmalı, garipler aranmalı, sofralarımıza davet edilmeli, yetimler gözetilmeli, yardıma muhtaç kimselere yardım edilmelidir. Aramızdaki kırgınlıklar, dargınlıklar, þahsi çıkar hesapları bir tarafa bırakılmalı, hoþgörü, kardeþlik ve birlik içerisinde olunmalıdır.

İnsanın ömründe iniþli çıkıþlı devreler olmaktadır. Rabbimiz bu iniþ ve çıkıþların olacağını bildiği için, maneviyatımızı kurtaracak veya yanlıþlarımızı gözden geçirmeye vesile olacak anlar, mevsimler bahþetmiþtir.

Manevi olarak arınmanın fırsatı olan üç aylar, bu güzel mevsimin baþlangıcıdır. Üç aylar tekrar dirilmeye, yenilenmeye büyük fırsattır.

Dünya üzerinde olup bitenleri takip ediyorsunuz. Dinleri çatıþtırmak isteyen karanlık güçler; insanları ezmek, yok etmek ve kargaþa çıkarmak peþindeler. Halbuki dinlerin gayesi insanları ahlaklı kılmak, terbiye etmek, barıþ ve huzur içinde beraber yaþamalarını sağlamaktır.

Biz Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı olarak baþka dinden olanları asla düþman görmez ve düþmanca tavırlara girmeyiz. Biz dünyada refahın olmasını ister ve bu uğurda baþka dinden olanlarla iyi komþuluk iliþkilerimizi önemseriz.

Değerli Kardeþlerim,
Teknoloji çağında kendimize, ailemize, çocuklarımıza çok dikkat etmeliyiz. İnsanları doyumsuz yapmaya çalıþan þeytan ve askerleri, aile yapısını yok etmek için çeþitli hile ve tuzaklarla elinden geleni yapmaltadır. Aile yapısı çok önemlidir. Eþler birbirine sevgi, saygı ve sadakat duymalıdır. Hayatta gelen zorluklara karþı sabırla birlikte göğüs germelidir. Evlatlarına karþı önem vermeli, onları en iyi bir þekilde yetiþtirmeye çalıþmalıdır. Evlatlarımıza düþman gibi değil, ciğerparemiz gibi muamele etmeliyiz.

Son dönemde duymaya pek alıþık olmadığımız boþanmaların sıklaþtığına maalesef þahit oluyoruz. Evlatlar okuma bahanesiyle bulundukları çevreye uyarak, Türk-İslam kültüründen yoksun bir þekilde yetiþmekte, dini ve milli hasletlerimizden uzaklaþarak sigara, içki eroin gibi kötü alıþkanlıklar edinmektedir. Bu konuda anne babalar ise maalesef duyarsız kalmaktadır. Oysa biliyoruz ki, çocuklarımızın Türk – İslam kültürüne göre yetiþmeleri için uğraþ vermemiz Allah’ın bir emridir.

Kısacası; Batı Trakya’da Müslüman Türk olarak varlığımızı devam ettirmemiz için birlik ve kardeþlik duyguları içinde olmak çok önemlidir. Ama bu birlik ve kardeþlik sözde değil, özde olmalıdır. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza da sahip çıkmalı, onları millî ve dinî hasletlerine uygun bir þekilde yetiþtirmeliyiz.

Aziz Kardeþlerim,
Geçtiğimiz günlerde Dimetoka’daki Osmanlı’dan kalma en önemli tarihi eserlerimizden biri olan Çelebi Sultan Mehmet (Beyazıt) Camii yanmıþtır. Yanmıþ mıdır, yakılmıþ mıdır bunun araþtırılmasını ülkemiz yetkililerine bırakıyoruz. Ancak son dönemde ırkçılık tırmanmakta, tırmandıkça da mabetlerimize karþı saldırılar da artmaktadır. Bizler, Yüce Allah’tan barıþ ve huzurun zedelenmesine sebep olan tüm kötü akımların son bulmasını bunun yanında dünyada kardeþliğinin hakim olmasını, insanlığın mutluluğunu sağlanmasını temenni ederiz.

Bu vesileyle Üç Ayları ve Regaip Kandilinizi tebrik eder, Yüce Mevlâ’dan, bizleri Regaiple kendisine rağbet eden, Miraç ile yücelen, Berat ile kurtuluþa eren, Kadrini idrak ederek Ramazanın sonunda cenneti hak eden kullarından eylemesini niyâz ederim.Ahmet METE
İskeçe Müftüsü


Share |
Bu yazı 2916 kez görüntülenmiştir...

Bütün haberler için buraya tıklayınız...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017