Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
 MİRAÇ KANDİLİ MESAJI  21.04.2017-08:49

Değerli Müslüman Türk Kardeþlerim!
23 Nisan 2017 Pazar gününü pazartesiye bağlayan gece Miraç Kandilidir. Miraç Kandili, sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) Efendimizin, gecenin bir anında Mekke\'deki Mescid-i Haram\'dan Kudüs\'teki Mescid-i Aksa\'ya, oradan da göklere seyahat ettirildiği mübarek gecenin adıdır.

Nitekim Cenab-ı Hak Kur\'an-ı Kerim\'de; \"Kulu Muhammed\'i bir gece Mescid-i Haram\'dan kendisine bir kısım ayetlerimizi göstermek için, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa\'ya götüren Allah\'ın þanı yücedir. Doğrusu O, iþitir ve görür.\" (İsra:1) buyurmuþtur.

Hak Teâlâ Hazretleri ilâhi mükâfatla þereflendireceği kullarını çeþitli imtihanlardan geçirmektedir. Peygamber Efendimiz de bir takım sıkıntılarla karþılaþmıþ, fakat hepsine göğüs germiþtir. Bunlardan bazıları; yetim olarak büyümesi, Peygamberlik göreviyle þereflendiği zaman amcası Ebu Lehep gibi en yakın akrabalarından iþkence görmesi, İslâm’ın yayılmaya baþlamasıyla Mekkeli müþrikler Peygamberimizin önünü kesmek için çeþitli entrikalar çevirmeleri ve þiddetli iþkenceler yapmaları, insanlık tarihinde eþine az rastlanan iþkencelerden biri olan bütün Müslümanları ekonomik ablukaya alınması, en sıkıntılı günlerinde Peygamberliğin onuncu yılında onun en büyük destekçisi, ilk Müslüman olan Hanım eþi Hazreti Hatice’nin vefatı, çok kısa arayla her ne kadar Müslüman olmadıysa da onu koruyan amcası Ebutalib’in ölümü, bunun üzerine gittiği Taif denilen yerde oranın halkı tarafından büyük hakaretlere maruz kalması.

Aziz Kardeþlerm!
Cenâb-ı Hak, dinini tebliğ uğrunda her fedakârlığa katlanan sevgili peygamberini desteksiz bırakmamıþ bütün bu sıkıntılı günlerin ardından onu Miracla mükâfatlandırmıþtır. Mirac, Medine’ye hicreten birbuçuk sene evvel Recep Ayı’nın 26’yı 27’ye bağlayan gece cereyan etmiþ ve gerek Peygamberimiz, gerekse Müslümanlar için büyük teselli kaynağı olmuþtur.

Peygamberimizin hayatı içinde önemli bir yeri olan Miraç, Allah\'ın sevgili Resülünden baþka hiç kimseye sunmadığı ilahi bir ihsandır. Yüce Peygamberimiz için pek büyük þan ve þerefle dolu olan Miraç mucizesi, biz Müslümanlar için de ilahî rahmetler ve lütuflarla doludur.

Miraç olayının biz Müslümanlar için en önemli sonuçlarından birisi hiç þüphe yok ki, dinin direği olan namazdır. Namaz, bize bir miraç hediyesidir. Onun içindir ki, namaz mü\'minin miracı olmuþtur. Nasıl ki, yüce Peygamberimiz Miraç\'ta vasıtalardan arınmıþ olarak Mevlası ile karþı karþıya geldi ise, mü\'min de namazda vasıtasız olarak doğrudan doğruya Rabbinin huzuruna çıkar; sadece O\'na kulluk etme ve sadece O\'ndan yardım isteme fırsatı bulur. Eğer mü\'min, günde beþ vakit namazını dikkatle ve huþu içerisinde kılacak olursa o namaz onun için bir miraç olur, kul onunla Hakka yol bulur.
Böyle müstesna bir gece vesilesiyle sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)\'e vahyedilen, insanlığı mutluluğa götürecek prensipleri de hatırlamak lazımdır. Çünkü Kur\'an-ı Kerim\'de Miracın ruhi hallerinden söz edilirken: \"Allah kuluna vahyedeceğini etti\" (Necm:10) buyurulmaktadır. Bu vahyedilen hakikatleri þöylece özetleyebiliriz:
\"Allah\'a ortak koþulmayacak, yalnız O\'na kulluk edilecek ve yalnız O\'ndan yardım istenecektir. Anne ve babaya hürmet edilecek, onların duaları alınacaktır. Zinaya yaklaþılmayacaktır. Haksız olarak kimsenin canına kıyılmayacaktır. Yetimlere iyi muamele edilecektir. Ölçü ve tartıda doğruluk üzere olunacaktır. Bilmediğimiz bir þeyin ardından körükörüne gidilmeyecek, þuurlu hareket edilecektir. Yeryüzünde kibir ve gurur taslayarak yürünmeyecektir.\" Bu saydığımız prensipler hiç þüphe yok ki bir toplum için gerekli bütün ahlak ve fazilet kurallarını ihtiva etmektedir. İþte Miraç gecesi böyle mübarek bir gecedir. Bu geceyi ihya ederken bu gecede vahyedilen üstün gerçeklere kulak vermeliyiz. Miraç\'ın özünde, kötülükten arınma, paylaþma, düþünme, sorumluluk taþıma, fedakârlık vardır.

Aziz Soydaþlarım!
Dünya üzerinde yapılan katliamları, haksızlıkları hepiniz müþahade etmektesiniz. İnsanın değeri cebindeki para kadar olmuþtur. Halbuki insan Allah’u Teâla ile Miraçta yakın oturan tek varlıktır. Mahlükatın en þereflisidir. Bu vesileyle Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı olarak biz evlatlarımızı iyi yetiþtirelim, okutalım veya okumuyorlarsa, hiç olmazsa bizim en temel değerlerimiz olan dinimizi, ana dilimiz olan Türkçemizi, örf – adet ve ananelerimizi en iyi bir þekilde öğrenmeleri için azami gayret gösterelim ve dinî ve millî hasletlerle bezenmiþ evlatlar olarak yetiþtirelim. Unutmayalım, bir toplumun bekası, o toplumun dinî ve millî hasletlerine sahip çıkmasıyla mümkündür. Bunun yanında insanlara, kardeþlerimize, komþularımıza değer verelim. Çünkü verdiğiniz değer kadar değer görürsünüz. Allah cümlemizi eþref-i mahlükattan olabilemeyi ve eþref-i mahlukata gerekli değeri verebilmeyi nasip etsin.

Buna göre, kandilleri birer fırsat bilmeli, bu müstesna zaman dilimlerinde Allah\'a daha da yakın olmaya çalıþılmalıyız. Bilelim ki, Allah\'a yakınlık, O\'nun emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği þeylerden kaçınmakla mümkündür. Bu vesileyle, barıþ ve huzur dolu bir dünya için ve Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’nın daha aydınlık yarınlara kavuþmasına vesile olması dileğiyle gönül aydınlığı olan Miraç Kandiliniz mübarek olsun.


Ahmet METE
İskeçe Müftüsü


Share |
Bu yazı 3139 kez görüntülenmiştir...

Bütün haberler için buraya tıklayınız...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017