Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
 HUTBE - 29 OCAK DİRENİÞ GÜNÜ  27.01.2010-14:29


Muhterem Müslüman Türk Kardeþlerim!

Bugün 29 Ocak Batı Trakya Türk Toplumunun Ulusal Birlik, Dayanıþma ve Direniþ günüdür. Bu tarihi gün Batı Trakya Türk Azınlığının hak arama mücadelesinin onurlu bir sayfasıdır.
Hepinizin bildiği gibi, Batı Trakya Türk'ü olarak bizler1923'te imzalanan Uluslararası Lozan Antlaþması ile; dini, milli, kültürel, sosyal faaliyet ve her türlü dernek kurma haklarına sahip olarak Yunanistan idaresine bırakılmıþız. 1923 Lozan Antlaþmasından sonra Yunanistan bir çok istihalelerden geçti. Cihan harpleri, iç karıþıklıklar ve cunta idarelerle Batı Trakya Müslüman Türk'ü milli ve dini hüviyetini kaybetmemiþ, her türlü baskılara ve uğradığı haksızlıklara rağmen en güzel bir þekilde mücadele vererek Allah'ın inayeti ile varlığını koruyabilmiþtir.

Aziz Cemaat,

1974'te Yunanistan'da parlamenter idarenin yerleþmesinden sonra Batı Trakya Türk Toplumu geliþen dünya þartlarına göre, Lozan Antlaþmasının, insan hakları ve Avrupa sürecinin uygulanmasını beklerken, 1980'li yıllara kadar yasal faaliyet gösteren ve baþlıklarında "TÜRK" sözcüğü bulunan kuruluþlarımız "Batı Trakya'da Türk yoktur" gerekçesi ile mahkeme kararıyla kapatılma yoluna gidilmiþtir. Yapılan itirazlar ve devam eden hukuki süreç sonucunda 1988 yılında Yunanistan'ın en yüce yargı organı olan Atina Temyiz Mahkemesince de karar onaylayarak kesin olarak kapatılmalarına karar verilmiþtir.

Yüksek Mahkemenin bu kesin kararı, milli ve dini hüviyetin inkârı olarak kabul eden Batı Trakya Türk Toplumunu ayaklandırmıþtır. Zamanın Yürütme Komitesi 29 Ocak 1988 yılında Cuma günü tüm Batı Trakya Türk'ünün Gümülcine Eski Camiinde toplanmasına, oradan da Vilâyete yürüyerek, Türklük ve Müslümanlık davasını dünyaya duyurma kararı almıþtır.

Bu karar doğrultusunda bütün engellemelere rağmen Batı Trakya'nın her yerinden on binlerce insan yollara döküldü. Τürküz! Μüslümanız! Türklüğümüzü, Müslümanlığımızı hiç kimse inkâr edemez, diyerek medeni bir þekilde milli ve dini hasletlerini koruma azminde olduğunu bütün dünyaya haykırmıþtır.

Bugün de aynı þuur ve mücadele ruhu ile etnik kimliğimizin ne olduğunu belirleme hakkının ancak kendimize ait olduğunu herkesin bilmesi gerektiğini hatırlatıyoruz. Artık Türklüğümüzden hiçbir þekilde taviz vermeyeceğimizin idrak edilmesini istiyoruz.

Bizler þunu çok iyi bilmeliyiz ki; Milletleri yaþatan, ilerleten ve yükselten güç, birlik ve beraberlikleridir. Bir milletin birliği ve beraberliği çeþitli nedenlerle zayıflarsa veya bozulursa o toplumda ilerleme ve yükselme olmayacağı gibi, o milletin istikbalini koruması da zorlaþır, hatta imkansız hale gelir.Bir toplumda, milli birlik ve beraberliğin sağlanması için o toplumda yaþayan herkesin üzerlerine düþen görevleri yerine getirmesi lazımdır. Herkes kendi görevini eksiksiz yaptığı, milleti için istenilen mücadeleyi ve fedakarlığı gösterdiği sürece o toplumda ilerleme, yükselme, huzur, sükûn ve güven vardır.

Aziz Soydaþlarım,

29 Ocak Milli Birlik, Dayanıþma ve Direniþ günü vesilesiyle bu akþam İskeçe'nin Dinkler köyü ile Karaçanlar köyü arasında bulunan FİLİA DÜÐÜN SALONUNDA saat 20:00'de; bu günün analam ve önemini belirten konuþmalar, resim sergisi ve daha baþka etkinliklerin yer alacağı 29 Ocak Anma Gecesi düzenlenecektir. Tüm Batı Trakya Müslüman Türklerinin davetli olduğunu önemle vurgular, birlik ve beraberliğimizin devamını Cenâb-ı Hak'tan niyâz ederim. Hutbeme bir âyet-i kerimeyle son vermek istiyorum: "Toptan Allah'ın ipine sarılın, ayrılmayın, Allah'ın size olan nimetini anın... "(Al-i İmran, 3/103)

Share |
Bu yazı 4223 kez görüntülenmiştir...

Bütün haberler için buraya tıklayınız...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017