Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
 MEVLİD KANDİLİ MESAJI  19.03.2008-16:24
Değerli Batı Trakya’lı Müslüman Türk Kardeþlerim,
19 Mart 2007 Çarþamba’yı Perþembe’ye bağlayan gece mübarek Mevlid Kandili yani Hz. Peygamberin doğum yıldönümüdür. Bu vesileyle alemlere rahmet olarak gönderilen Nebi ile ilgili þunları söylemek mümkündür;
Þüphesiz Hz. Peygamber (a.s.)\'ın kutlu doğumu insanlık tarihinin en önemli olaylarındandır. Onun dünyaya teþrif ettiği devrede; dünya bir buhran içinde bulunmakta ve özellikle Arap yarımadasında insanlar her türlü değer ölçülerini yitirmiþ, sosyal ahlâk bozulmuþ her tarafı zulüm sarmıþtı. İþte böyle bir dönemde de insanlığın en çok muhtaç olduğu þey huzur, sükun, can ve mal güvenliğidir. Bütün bunları sağlayacak olan ancak Yüce Allah tarafından gönderilecek bir peygamber olabilirdi.

Bir Müslüman için sevgilerin en yücesi þüphesiz, sevginin kaynağı ve bir ismi de “Vedûd” olan Allah’tır. Müslüman, Allah’a ve onun dostlarına engin muhabbet besleyen kiþidir. Peygamber Efendimiz ilahi sevgiye ulaþtıran bir rehberdir. İnancımızın ve ibadetlerimizin temelinde sevgi, daima ön plandadır. Allah’a imanımız da sevginin eseridir. Çünkü þuurlu bir iman ve ibadet ancak sevilen hak mabuda yapılır. Bu sevme eylemi dilde kalmadığı, gönülde karþılık bulduğu zaman bir anlam taþır.

Dolayısıyla Allah’a ve peygamberine olan sevgimiz, emirlerine uymak ve yasaklarından kaçınmakla mümkündür. Nitekim Kuran’ı Kerim bu sevgiyi ispatlamanın yolunun Resulüne itaatten geçtiğini þöyle vurgulamaktadır. “De ki: \"Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağıþlasın Allah çok merhametli ve bağıþlayıcıdır.”[Âl-i İmran,3/31] Bununla birlikte Yüce Allah Rasûlüne itaatin yanında Müminlerden Hz. Peygamberin canını kendi canlarından bile üstün tutmalarını istemiþ ve bu konuda þöyle buyurmuþtur: “Peygamber, mü’minler için kendi canlarından ileridir. Onun eþleri de onların anneleridir.”[Ahzab, 33/6] Peygamberimizi canımızdan ve tüm sevdiklerimizden daha çok sevmek, ancak O’nun yolunda gitmekle olur. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.v.) de kendisinin her þeyden, herkesten daha çok sevilmesi hususunda þöyle buyurmuþtur. “Sizden biriniz, beni anasından-babasından, çoluk - çoçuğundan ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe iman etmiþ olamaz”[ Buhâri,İman 8;] Bizim için bir lütuf olan Hz Peygamber (s.a.v.)’in Allah’ın elçisi olduğuna inanmanın yanında O’nu samimiyetle sevmeli, O’nun sünnetini öğrenerek kendimize rehber edinmeliyiz.

Milletimiz de asırlardır Sevgili Peygamberimize derin bir muhabbet duymuþ Onun doğduğu günü kutlu gece ilan ederek aziz hatırasını yâdetmek üzere çok sayıda manzum eserler meydana getirilmiþ, bir mevlid edebiyatı oluþmuþ, bu maksatla mevlid merasimleri tertip edilmiþtir. Bu merasimler vesile edilerek milletimizin peygamberimize olan sevgisi perçinleþmiþ ve toplumuza Onun sevgisi etrafında birlik ve beraberlik mesajları verilmiþtir.
Muhterem Kardeþlerim;
Bir milletin ayakta kalmasının bazı þartları vardır. Bunlar; dinlerine, dillerine ve adetlerine sahip çıkmaları ve birlikte hareket etmeleridir. Batı Trakya Müslüman Türkün üzerinden bir çok oyunlar oynanmıþ ve oynanmaya devam edilecektir.

Þubat ayının son günlerinde Batı Trakya’yı ziyaret eden vatanımız Yunanistan Milli Eğitim bakanının verdiği mesajlar çok endiþe vericidir. Batı Trakyayı ileriye götürecek projelerinde sayın bakan her çocuğa evþnde konuþtuğu dil üzerþnden okullarda eğitim verileceğini söylemiþtir. Bunun manası, Pomakça konuþanlara zorla Pomak dili üzerinden, Çingenece konuþana Çingene dili üzerinden, Türkçe veya Yunanca konuþanlara da bir Yunanlı gibi okullarda Yunanca dili üzerinden eğitim verilecektir. Oynanan oyunları öğrenmez bilmezsek ve beraberce mücadele etmezsek bu bahsettiğim noktada sıkıntı çekmemiz kaçınılmaz olur.

Muhterem kardeþlerim;
Vakıflar yasasını da devletimiz meclisten geçirdi kabul etti ve önümüze kabul edilmez çok tehlikeli maddeler koymata hazırlanmaktadır.
Biz Batı Trakya Müslüman Türkü olarak bu vakıflar yasasını kabul edemiyeceğimizi sizlere de açıklamaktayız. Sebeplere gelince;
1- Vakıflarımızda seçim öngörülmekte fakat Bölge Genel Sekreteri istediği zaman bu seçilenleri istediği kiþilerle değiþtirme hakkına da sahiptir. Bu þu demektir; Vakıflarımızın hakimiyeti Bölge Genel Sekreterliğinin insiyatifinde olacaktır. Örneğin, bir vakfı gasp etmek için seçeceğimiz insana yaptıramayınca, kendi atayacağı kiþilerce o vakfı istedikleri þekilde kullanabilirler.
2- Bütün seçilen vakıf baþkanlarını devlet müftüsüne göndermek suretiyle müftülük mücadelesine de büyük bir darbe vurulmak isteniyor.
3- Ayrıca vakıflar okul ve cami vakfı diye ikiye bölünmektedir.
İlginç olan taraf, vakıflar yasası Yunanistan Parlementosunda oylamaya sunulduğunda bütün Hristiyan milletvekilleri oybirliği ile kabul etmiþ olmasıdır.

Batı Trakya Türkleri Danıþma Kurulunun, milletvekillerimizin ve bütün Batı Trakya Müslüman Türkü olarak meclisten onaylanan þekliyle böyle bir seçim uygulamasını kabul etmemiz mümkün değildir. Seçim ilân edilse bile Batı Trakya Müslüman Türkü seçimlere katılmayacaktır.

Muhterem kardeþlerim;
Son zamanlarda Batı Trakya Müslüman Türkün yaþam tarzında çok büyük bozukluklar ve tüyler ürperten fuhuþ olayları duyulmaktadır. Batı Trakya Müslüman Türk toplumu olarak her zaman temizliği, namusu, Allahın yasak ettiklerinden uzak olmakla ön safta durmuþtur. Fakat televizyonların ahlâksız programları ve bizi yok etmeye çalıþan, bizi bizden koparmak için sinsi planlar kuran kötü çevrelerle dostlukların kurulması ahlâkî çöküntüleri beraberinde getirmektedir. Bu nedenle çocuklarımızın kiminle dostluk kurduklarına dikkat etmemiz gerekmektedir. Hatta hanımlarımızın tanımadıkları kiþilerle konuþma þekillerine dikkat etmeleri gerekir. Daima bu hususlara dikkat etmeliyiz aksi taktirde kızlarımızın fuhuþ sahneleri, çocuklarımızın uyuþturucu kullanımı neticesinde acı olaylar ile karþı karþıya kalırız.

Son olarak da son zamanlarda Batı trakya Müslüman Türküne karþı yapılan saldırıları nefretle kınıyoruz. Gerek araba camlarının kırılması, gerekse Elmalı köy imamının uğradığı saldırıların insanlık dıþı ve kabul edilemez olduğunu tekrar dile getirerek böyle olayların tekrarlanmamasını temenni ediyorum.

Ahmet METE

İskeçe Müftüsü


Share |
Bu yazı 3977 kez görüntülenmiştir...

Bütün haberler için buraya tıklayınız...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017