Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
 Kurban Bayramı Mesajı  17.11.2010-14:39
Çok Kıymet Müslüman Türk Kardeþlerim,
Bugün, iman dolu gönüllerle, sağlık sükun ve huzur içinde Kurban Bayramını idrak etmiþ olmanın sevincini yaþıyoruz. Yalnız bizler değil, İslam alemindeki milyonlarca Müslüman, îman etmenin, Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.)'in yolunda bulunmanın sevinci içinde, bu büyük günü kutluyor. Bugünlerde yüz binlerce Müslüman, büyük bir coþku ve heyecan içinde kıblegahımız olan Kâbe-i Muazzama etrafında tavaf edip Yüce Allah'a hamd-ü senada bulunarak hac farizasını yerine getiriyor.

Bayramlar sevinçlerin paylaþıldığı, gönüllerin coþtuğu, kalplerin yumuþadığı, akraba ve komþuların ziyaret edildiği, öksüz ve yetimlerin sevindirildiği, misafirlerin tebessümle karþılandığı ve ikramların yapıldığı mutlu günlerdir.

Değerli Mü'minler!
Kurban bayramında Allah'a yakın olmak niyetiyle mukim ve zengin olan her Müslüman kurban kesmelidir. Çünkü hem Kur'ân'da hem de sevgili Peygamberimizin Sünnetinde kurban kesmeye önemle vurgu yapılmıþtır: Yüce Rabbimiz Kevser suresinin ikinci âyetinde "Rabbin için namaz kıl ve kurban kes" buyurmuþtur. Sevgili Peygamberimiz (a.s.) ise, "Ademoğlu, kurban bayramı gününde Allah için kurban kesmekten daha sevimli bir iþ yapmıþ olmaz" hadisi ile bu ibadetin ne derece faziletli olduğunu ifâde etmiþtir (Tirmizî, Edâhî, 1). Her ibadette olduğu gibi kurban ibadetinde de ihlaslı olmak ve yalnız Allah'ın rızasını gözetmek temel prensiptir. Nitekim Yüce Allah, "Onların etleri ve kanları asla Allah'a ulaþmaz, fakat, O'na sizin takvanız ulaþır..."[Hac, 22/37] buyurarak bu prensibe iþaret etmektedir.

Allah'ın Hz. İbrahim kıssasında haber verdiği olaylardan biri kurban olayıdır. Hz. İbrahim'in ve oğlu Hz. İsmail'in baþından geçen bu denemeyi Rabbimiz ayetlerde þu þekilde haber verir:

"Biz de onu halim bir çocukla müjdeledik. Böylece (çocuk) onun yanında koþabilecek çağa eriþince (İbrahim ona): "Oğlum" dedi. "Gerçekten ben seni rüyamda boğazlıyorken gördüm. Bir bak, sen ne düþünüyorsun." (Oğlu İsmail) Dedi ki: "Babacığım, emrolunduğun þeyi yap. İnþallah, beni sabredenlerden bulacaksın." Sonunda ikisi de (Allah'ın emrine ve takdirine) teslim olup (babası, İsmail'i kurban etmek için) onu alnı üzerine yatırdı. Biz ona: "Ey İbrahim" diye seslendik. "Gerçekten sen, rüyayı doğruladın. Þüphesiz Biz, ihsanda bulunanları böyle ödüllendiririz." Doğrusu bu, apaçık bir imtihandı. Ve ona büyük bir kurbanı fidye olarak verdik." (Saffat Suresi, 101-107)

Allah yukarıdaki ayetlerde Hz. İbrahim'i nasıl bir denemeden geçirdiğini bizlere aktarmaktadır. İslam alimleri de bu ayetleri genelde aynı þekilde tefsir ederler. Örneğin Elmalılı Hamdi Yazır, Kuran-ı Kerim tefsirinde, Hz. İbrahim'in rüyasında gördüklerinin bir vahiy olduğunu, bu vahyin yerine getirilmesinin ise bir emir olduğunu belirtmektedir. Ayetlerin devamını ise þu þekilde açıklamaktadır:

"... Bunun üzerine onu zorla yapmaya kalkıþmayıp, önce yerine getirilme þeklini istiþare etmek üzere böyle görüþünü sorarak tebliğ etti ki, bununla ilk önce onun itaat ve boyun eğmekle ecir ve sevaba ermesini temin etmek istedi. Düþünmeli, bunu söylerken "Ey yavrucuğum!" diye hitap eden bir babanın kalbinde ne yüksek bir þefkat duygusu çarpıyor ve ona ne kadar büyük bir vazife aþkı, Allah sevgisi hakim bulunuyordu... İþte bunun böyle İlâhî bir emir olduğunu anlayan ve Allah'ın sabredenlerle beraber olduğunu bilen o yumuþak huylu oğul "Ey babacığım!" dedi, "Ne emrolunuyorsan yap. Beni inþaallah sabredenlerden bulacaksın."

Ömer Nasuhi Bilmen'in tefsirinde Hz. İbrahim ve oğlunun baþından geçen bu deneme þu þekilde izah edilmektedir:

Hazret-i İbrahim de oğlu da Allah-u Teala'nın emrine itaat edip teslimiyet gösterdiler ve İbrahim Aleyhisselam oğlunu (alnının bir yanı üzerine yatırdı) onu boğazlamak için öyle bir vaziyete bulundurdu... Onun rahmani bir rüya olduğunu anlayarak emr olunduğun vazifeyi yapmaya azmettin, sabrın, emri İlahi'ye itaatin tezahür etmiþ oldu. Artık Hak Teala lütfetmiþ, o oğlun yerine bir kurban hayvanının kesilmesini emir eylemiþ, Hazreti İbrahim'i, öyle bir fedakarlıktan kurtarmıþtır.

Ayetlerden ve tefsirlerden Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail'in Allah'a olan kalpten itaatleri, teslimiyetleri ve gönülden bağlılıkları açık bir þekilde anlaþılmaktadır. Bu üstün ahlak tüm iman edenlere çok güzel bir örnek, eþsiz bir rehberdir. Bu nedenle tüm iman edenler onların yolunu izlemeli ve Allah'ın ayetlerini uygulamadaki titizlikleri, zorluk ya da sıkıntılar karþısındaki tavizsiz tavırları, sabırlı ve tevekküllü kiþilikleriyle tanınmalıdırlar. Allah Saffat Suresi'nin devamında þu þekilde bildirir:

Sonra gelenler arasında ona (hayırlı ve þerefli bir isim) bıraktık. İbrahim'e selam olsun. Biz, ihsanda bulunanları böyle ödüllendiririz. Þüphesiz o, Bizim mü'min olan kullarımızdandır. (Saffat Suresi, 108-111)

Aziz Müminler!
Bayram günlerini, günahların bağıþlanması için bir fırsat olarak değerlendirelim, büyüklerimizi mümkünse ziyaret ederek, değilse telefonla arayarak onların dualarını alalım Annemizi, babamızı, büyüklerimizi, komþu, dost ve akrabamızı ziyaret ederek gönüllerini hoþ edelim.

Çocuklarımıza göstereceğimiz sevgi ile onlara bayram sevincini yaþatalım. Yüce Rabbimizin ve sevgili Peygamberimizin emir ve öğütlerine uyarak, bayramlarda mâli imkanlarımız nispetinde yoksul kardeþlerimize yardım edelim, yetimleri sevindirelim, kestiğimiz kurbanların etinden yoksullara da vererek onların da bayram sevincini yaþamalarına vesile olalım. Varsa aramızdaki dargınlıklara son verelim. Hastaları ziyaret edip onlara þifalar dileyelim. Ahirete göçmüþ olan büyüklerimizi, yakınlarımızı, tanıdıklarımızı hayırla yad edelim.

Aziz Cemaat,
Bir seçim dönemini daha geride bıraktık. Söylenen ağır sözlerden dolayı kırılan kalpleri kavuþmakta olduğumuz mübarek Kurban Bayramı vesilesiyle onarmak, birbrimizin bayramını kutlamak dini ve millî bir vecibe olarak bilmeliyiz. Milletimizin iradesi doğrultusunda yapılan seçimler neticesinde kazanan baþkan ve meclis üyelerini tebrik eder, Allah'tan görevlerinde üstün baþarılar niyaz ederim. Batı Trakya Müslüman Türk Toplumu için hayırlı olsun.

Bu yıl yine Müftülük olarak siz değerli cemaatimizden topladığımız toplam 231 kurban bedelinin 97'si Pakistan'a, 74'ü Balkan ülkelerine (Bulgaristan, Arnavutluk, Romanya, Makedonya), 42'si Türkiye-Diyanet Vakfı'na gönderdiğimizi, 18'ini de İskeçe'de kestirip ihtiyaç sahiplerine dağıtacağımızı duyurmak isteriz. Allah amellerimizi kabul etsin.

Bu duygularla mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, milletimizin birlik ve beraberliğine, tüm insanlığın huzur ve sukununa vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ederim.

İskeçe Müftüsü

Ahmet METE


Share |
Bu yazı 3482 kez görüntülenmiştir...

Bütün haberler için buraya tıklayınız...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017